Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

fantasmagorie
3456 3d0d
fantasmagorie
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viasurpriseme surpriseme
fantasmagorie
fantasmagorie
fantasmagorie
6871 710c 500
Reposted fromlegilimencja legilimencja viaunique unique

April 16 2018

fantasmagorie
7866 16df 500
Reposted frompleple pleple viarikita rikita

April 08 2018

fantasmagorie
1173 fae8 500
Reposted fromtfu tfu viapirania pirania

March 29 2018

fantasmagorie
3120 7f31 500
Reposted fromrachel-green rachel-green
fantasmagorie
9453 209d 500
fantasmagorie
fantasmagorie

March 26 2018

fantasmagorie
9060 5a6d
Reposted fromcalifornia-love california-love viapkz451 pkz451

March 24 2018

fantasmagorie
Reposted fromFlau Flau viapirania pirania

March 21 2018

fantasmagorie

A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.

— Janusz Leon Wiśniewski
fantasmagorie
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viainsomniia insomniia
fantasmagorie
5238 aa46 500
Reposted fromlittlefool littlefool viainsomniia insomniia
fantasmagorie
7379 0619
Reposted fromjouet jouet viainsomniia insomniia
fantasmagorie
9639 ea06
Reposted fromnoone97 noone97 viainsomniia insomniia

March 19 2018

fantasmagorie
Reposted fromgruetze gruetze viapirania pirania
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl